Lấy cảm hứng từ Archive.org, là một dự án mở giúp nâng cao tầm thức và trí thức người Việt qua việc đọc sách. giúp bạn đọc có cơ hội xem trước một phần nội dung của quyển sách từ đó giúp bạn đọc mua được quyển sách ưng ý nhất. Các chương xem trước của có được nhờ sự đóng góp to lớn từ các thành viên. Nếu có vấn đề bản quyền liên quan đến các chương tham khảo này, vui lòng liên hệ email: svv@ebookvie.com, sẽ phản hồi chậm nhất sau 24 tiếng.