Tác giả Richard Paul

Richard Paul là một chuyên gia hàng đầu về tư duy phản biện được công nhận trên toàn thế giới, là Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Chuyên nghiệp tại Trung tâm Tư duy Phản biện và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Xuất sắc trong Tư duy Phản biện. Ông đã viết tám cuốn sách và hơn 200 bài báo về chủ đề này. Ông đã viết sách cho mọi cấp độ học và đã thực hiện nhiều thí nghiệm về các chiến lược giảng dạy và thủ thuật, cũng như tạo ra những cách tiếp cận mới để kích thích học sinh thực hiện tự đánh giá chặt chẽ.

Dr. Paul đã nhận bốn bằng cấp và đã thuyết trình về tư duy phản biện tại nhiều trường đại học cả ở Hoa Kỳ và nước ngoài, bao gồm Harvard, Đại học Chicago, Đại học Illinois và các trường đại học ở Puerto Rico, Costa Rica, British Columbia, Toronto và Amsterdam. Ông đã giảng dạy các khóa học cơ bản và nâng cao về tư duy phản biện ở cấp độ đại học trong hơn 20 năm. Ông đã được trao nhiều vinh dự và giải thưởng, bao gồm Nhà triết học Ưu tú (bởi Hội Triết học Nghiên cứu, 1987), Học giả O.C. Tanner về Nhân văn (bởi Đại học Utah State, 1986), Học giả Lansdown (bởi Đại học Victoria, 1987) và Học giả Tưởng niệm Alfred Korsybski (bởi Viện Hệ thống Tổng quát, 1987).

Quan điểm của ông về tư duy phản biện đã được thảo luận trong New York Times, Education Week, The Chronicle of Higher Education, American Teacher, Reader’s Digest, Educational Leadership, Newsweek và U.S. News and World Report. Để biết thêm thông tin về Dr. Paul và công việc của Trung tâm và Quỹ Tư duy Phản biện, bạn có thể truy cập vào trang web www.criticalthinking .org

Một số cuốn sách của tác giả Richard Paul

1.8K 1.4K
Xem Ngay
2.1K 1.6K
Xem Ngay
3.7K 2.8K

Kỹ năng sống

Cẩm Nang Tư Duy Đọc

Xem Ngay
3.3K 2.6K
Xem Ngay
3.4K 2.6K
Xem Ngay
2.5K 1.9K
Xem Ngay
4.1K 3.1K
Xem Ngay
2K 1.5K
Xem Ngay
4.2K 3.2K
Xem Ngay
3.3K 2.5K

Kỹ năng sống

Cẩm Nang Tư Duy Viết

Xem Ngay