Tác giả Đặng Hoàng Giang

Đặng Hoàng Giang là tác giả, một chuyên gia phát triển và nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng trong cộng đồng. Ông đã tiến hành nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách nhằm nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường tiếng nói của người dân. Qua các hoạt động vận động và nghiên cứu, ông mong muốn mở rộng không gian cho xã hội dân sự, lan truyền tri thức, và góp phần vào việc xây dựng một xã hội mở cửa và đa dạng.

Đặng Hoàng Giang đã hoàn thành các bậc học về kỹ sư tin học tại Đại học Công nghệ Ilmenau, Đức, và cũng có bằng tiến sĩ về kinh tế phát triển từ Đại học Công nghệ Vienna, Áo. Công trình nghiên cứu và các tác phẩm của ông đã có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, đóng góp vào việc tạo ra những thay đổi tích cực và nâng cao nhận thức xã hội.

Một số cuốn sách của tác giả Đặng Hoàng Giang